Informes

Certificat de Cayetano Simón y Lallera, notari públic, escrivà major del tribunal ordinari i secretari de l'Hospital, de l'existència a l'Arxiu de l'Hospital del recurs presentat pels administradors a la Reial Audiència, així com dos decrets favorables al recurs

There are no relevant reports for this item