Informes

Certificat de Francisco Mas y Fontana, notari públic, escrivà secretari de l'Hospital, de l'existència del privilegi del Rei Alfons confirmant la successió intestada

There are no relevant reports for this item