S'estan mostrant 3672 resultats Objecte digital

“Rubrica dels Llibres dels Pagaments de Didas comensat en lo any 1792... Sen Escrivá de Ració Jph. Francisco s y Vidal, Notari...” (amb índex)

CAT AHSCP 01-G09-II.7-02-L02

“Llibre de privilegis i actes apostòlics i reals faents per l'Ospital general de Santa Creu de Barçalona“

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-L02

“Libre de Pagaments de Dides...”

CAT AHSCP 01-G09-II.7-02-L03

“Llibre dels Infants del Hospital de Santa Creu de Barchinona, comensant per Francesch de Cases noves Notari de Barchinona, scriva de ració de dit Hospital...”

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-L03

“Llibre d’Infants...” (amb índex)

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-L04

“Llibre de Pagaments Mor. de Didas comensant...”

CAT AHSCP 01-G09-II.7-02-L04

“Libre XXXIII dels Infants lentats e anorrits...” (amb índex)

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-L05

“Llibre de Pagaments de Dides...”

CAT AHSCP 01-G09-II.7-02-L05

“Llibre de Pagament de Dides...”

CAT AHSCP 01-G09-II.7-02-L06

“Llibre dels Infants exposits deixats al St. Hospital desde...” (amb índex)

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-L06

“Llibre dels Exposits han entrat el Hospital Genl. De Sta. Creu de Barna....”

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-L07

“Llibre de Pagament de Dides...”

CAT AHSCP 01-G09-II.7-02-L07

“Libre LIII de les entrades dels infants qui son lantats en lo hospital general de Sancta Creu de Barcelona essent Scriva de Ratio de dit Hospital Pere Mambla notari de Barcelona...”

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-L08

“Llibre Pagament de Didas... Llet i Govern...” (amb índex)

CAT AHSCP 01-G09-II.7-02-L08

“Pago de Didas per Exposits entregats...”

CAT AHSCP 01-G09-II.7-02-L09

“Llibre dels exposits...”

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-L09

“Llibre de Baptismes y obits dels Exposits del Hospital Genl. de Sta. Creu de Barna. que comensa en...”

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-L10

“Pago de las Amas de Leche...” (amb índex)

CAT AHSCP 01-G09-II.7-02-L10

“Llibre estan continuadas las entradas y restitucions de las criaturas fillas del Hospital general de Sta. Creu de Barna... ço es las entradas que san de assentar en lo principi del Llibre specificant lo nom y cognom del minyo y en las restitucions tambe advertira lo noms quila tenie, en la fi en cartas...”

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-L11

“Hospital General de Santa Cruz de Barcelona... Libro de pagamento de amas de leche que crian fuera del establecimiento...”

CAT AHSCP 01-G09-II.7-02-L11

“Libro de Amas de Leche...”

CAT AHSCP 01-G09-II.7-02-L12

“Entrats y Encomanats... Exposits...”

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-L12

“Llibre de Restitucions de Criaturas al Hospital Genl. desde...”

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-L13

“Llibre de Entradas y Axides de Exposits...” “Asi se continuaran las Criaturas que entraran en lo present Hospital de Sta. Creu de Barna. Essent mara de didas Geronima Managuera viuda...” (amb índex).

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-L14

“Llibre d’Exposits...” (amb índex).

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-L15

“Llibre de Baptismes y obits dels Exposits del Hospital General de Sta. Creu de Barna. ...” (amb índex)

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-L16

“Llibre d’Exposits...” (amb índex)

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-L17

“Llibre... de las criaturas...” (amb índex).

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-L18

“Llibre de Baptismes y obits dels Exposits del Hospital Gnl. de Sta. Creu de Barna...” “Llibre de las entradas y exides de las criaturas fillas de pares incognits, de llet y govern que entran en lo present Hospital General... Y juntament llibre de las criaturas que se encomanan a llet a difarent personal per alletarlas... Esent guardaroba lo reberent Lluis Mique1 Prevere...” (amb índex)

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-L19

“Llibre de Baptismes y Obits dels Exposits del Hospital Genl. de Sta. Creu de Barna., que comensa en lo any 1672, y acaba en 1680 ...”

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-L20

Resultats 3631 a 3660 de 3672