S'estan mostrant 3672 resultats Objecte digital

Galeries i plantes subterrànies dels pavellons existents i dels previstos

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-14-1-01

Planta baixa i secció d'una volta

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-14-3.1-01

"Nota sobre el transporte de la tierra procedente de excavaciones de sótanos y utilizable en la fabricación de ladrillos"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-14-4-01-01

Engranatges de transmissió

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-14-4-04-01

Carta de Matheu a Pere Domènech, responent una consulta sobre la fabricació de maons

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-14-5-02-01

Càlculs d'esforços i de pes suportat

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-14-5-03-01

Càlculs de maons fabricats

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-14-5-06-01

Perfil longitudinal A

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-06-01

"Venta de las parcelas de la calle Coello [St. Antoni M. Claret]"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-01-08-01

Instància de l'Hospital a la reina Isabel II demanant la declaració d'aquest com de Beneficència Particular

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C03-01

Privilegi reial

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C05-01

Privilegi d'exempció de seguir l'exèrcit a favor de l'Hospital

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C06.1-01

“Decret a favor del Hospital General de Sta. Creu de esta Ciutat de Barce_ lona; respecte al que los fills exposits del dit Hospital no dehuen pagar drets de Aprenentatge, ni los Amos…” “Orden R.L. por la qual se concede privilegio de ecsención de derechos de Maestria a todo Mancebo de los Gremios de la Ciudad de Barcelona que contrae Matrimonio con Donsella Exposita, a la manera que lo disfrutan los que casan con alguna de la Casa de Misericordia, passada por el Consejo supremo a 29 Nove. de 1803 y mandada publicar a 27 Febrero de 1804 por el Conde de Santa Clara...”

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C01.03-01

“Ordinacions per lo convent de las Donzellas del Ospital...”

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C01.04-01

Antoni Saforcada. Prevere

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C01.07-01

Planta de fonaments

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-07-3-01

"Planta de cubiertas"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-07-4-01

"Ropero y Comunidad [Plantas sótanos y baja]"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-08-2-01

Rober i Comunitat. Façana anterior

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-08-3-01

Càlculs i mides

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-08-4-01

Projecte de pavelló de cirurgia infantil

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-09-1-01

"[Conjunto.] Fachada Sur"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-09-1-02.4-01

"Ante-presupuesto de construcción de un Pabellón de Cirugía para niños. Fundación Benesat"

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-09-1-03-01

Planta baixa

CAT AHSCP 01-G06-IX-08-10-1-01

Suplement de “El Barcelonés”: “Copia del Acta levantada por el escribano D. Antonio Alsina, en la visita practicada por el Sr. Alcalde Corregidor, en el Departamento de expósitos del Hospital general de Santa Cruz”

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C01.10-01

1727-1844

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C03.01-01

“Noticias titulares de la casa teatro“ (“Cronicón o anales de la casa teatro“)

CAT AHSCP 01-I.6-01.01-01

Venda d'una casa annexa al Teatre principal

CAT AHSCP 01-I.6-01.07-06-01

“Teatro. Negociaciones venta al Ayuntamiento“

CAT AHSCP 01-I.6-01.07-10-01

Correspondència d'actors i companyies del Teatre

CAT AHSCP 01-I.6-02-02.1-01

Resultats 91 a 120 de 3672