S'estan mostrant 3672 resultats Objecte digital

“Boletines oficiales que comprenden la Ley y Reglamento de Beneficencia“

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C03-03

“Ley de 20 de junio de 1849 (Mo. Gobernación. T. 47 pág. 203). Beneficencia pública y privada“

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C03-02

Instància de l'Hospital a la reina Isabel II demanant la declaració d'aquest com de Beneficència Particular

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C03-01

Nota informant d'un document que es retorna per no estar en paper segellat, i que per tant no pot constituir prova en el recurs sobre l'aplicació del privilegi reial

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C02.02-09

“Decreto en la que la Rl. Auda. ha declarado que el Hospl. General no debe pagar cosa alguna de las causas que sigue, aunque gane las causas“

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C02.02-08

Transcripció del privilegi de miserabilitat concedit a l'Hospital pel Rei Ferran

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C02.02-07

“Privilegio Real concedido al Hospital Gral. de Sta. Cruz de la Ciudad de Barcelona sobre la franquicia y exención de pagar salarios…“. Certificat per Cayetano Simón y Lallera, notari públic, escrivà major del tribunal ordinari i de l'Hospital

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C02.02-06

“Privilegios Reales concedidos a dicho Sto. Hospital General, por los Pleitos y Causas sigue y por los Instrumentos authenticos le convengan“

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C02.02-05

“Copia authentica de quatre Reals Privilegis, concedits al Hospital General de Sta. Creu … per lo Sor. Rey Dn. Joan (1456), lo Sor. Rey Dn. Fernando (1497), lo Sor. Emperador y Rey de España Dn. Carlos 5 (1519) i lo Sor. Rey Dn Felip 2 (1584) … ab los quals se concedeix … lo Privilegi de pobre de solemnitat ...“. Certificat per Cayetano Simón y Lallera, notari públic, escrivà major del tribunal ordinari i secretari de l'Hospital

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C02.02-04

“Copia authentica de quatre Reals Privilegis, concedits al Hospital General de Sta. Creu … per lo Sor. Rey Dn. Joan (1456), lo Sor. Rey Dn. Fernando (1497), lo Sor. Rey Dn. Carlos (1519) i lo Sor. Rey Dn Felip (1584) … ab los quals se concedeix … lo Privilegi de pobre de solemnitat ...“. Certificat per Cayetano Simón y Lallera, notari públic, escrivà major del tribunal ordinari i de l'Hospital

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C02.02-03

Transcripció del privilegi de miserabilitat concedit a l'Hospital en tota causa

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C02.02-02

Segon esborrany de carta de recurs exposant els motius pels quals l'Hospital hauria de ser tractat com pobre miserable en qualsevol plet

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C02.01-14

Primer esborrany de carta de recurs exposant els motius pels quals l'Hospital hauria de ser tractat com pobre miserable en qualsevol plet

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C02.01-13

Certificat del manament del jutge perquè l'Hospital de la Santa Creu i el de Palafolls paguin immediatament les taxes judicials

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C02.01-12

Certificat del manament del jutge del cobrament de taxes judicials a l'Hospital de la Santa Creu i al de Palafolls

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C02.01-11

Còpia d'una Reial Ordre de 1852 aclarint que els pobres (inclosos els instituts de beneficència) estan obligats a satisfer l'aranzel judicial en els seus plets

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C02.01-10

Certificat de Jaume Salvador, arxiver, de la publicació al diari de Brusi [Diario de Barcelona] de la circular del Ministeri de la Governació informant d'una Reial Ordre declarant que els hospitals i altres instituts de beneficència siguin tractats com pobres miserables en qualsevol plet.

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C02.01-09

Certificat de Pablo Hernich, escrivà de cambra de l'Audiència Territorial de Catalunya, de la revocació d'una sentència perquè l'Hospital sigui tractat com pobre miserable, i de diverses notificacions

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C02.01-08

Carta al Tribunal de la Batllia general demanant que es notifiqui a tots els seus oficials que l'Hospital ha de ser tractat com pobre miserable en qualsevol plet

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C02.01-07

Carta del baró de Serrahí notificant la declaració que l'Hospital sigui tractat com pobre miserable en qualsevol plet

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C02.01-06

Certificat del baró de Serrahí i escrivà principal de la Reial Audiència, del decret declarant que l'Hospital sigui tractat com pobre miserable en qualsevol plet

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C02.01-05

Carta de recurs a la Reial Audiència demanant la declaració que l'Hospital de la Santa Creu sigui ajudat com a pobre de solemnitat

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C02.01-04

Certificat de Cayetano Simón y Lallera, notari públic, escrivà major del tribunal ordinari i secretari de l'Hospital, de l'existència a l'Arxiu de l'Hospital del recurs presentat pels administradors a la Reial Audiència, així com dos decrets favorables al recurs

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C02.01-03

Carta de recurs a la Reial Audiència demanant la declaració que l'Hospital de la Santa Creu sigui ajudat com a pobre de solemnitat, signada pels administradors de l'Hospital

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C02.01-02

Nota sobre els fonaments de dret del benefici de pobresa

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C02.01-01

Certificat d'Antonio Bergues de las Casas, intèrpret jurat, amb la traducció del certificat de Pere de Rosselló, arxiver-secretari de l'Hospital, de l'existència del privilegi de successió intestada

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C01-11

Certificat d'Antonio Bergues de las Casas, intèrpret jurat, amb la traducció del certificat de Francisco Mas de l'existència del privilegi del Rei Alfons confirmant la successió intestada

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C01-10

Certificat d'Ignacio Carner, jutge de 1a instància, de la vigència del privilegi de successió intestada en les herències dels qui moren a l'Hospital sense hereus

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C01-09

“Confirmación y nueva concesión de privilegios hecha por el Sr. Rey D. Felipe a favor del Hospital General de Santa Cruz de Barcelona, con Rl. Cédula...“

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C01-08

Acta d'Antonio Alsina y Thomás, notari públic, sobre l'herència d'un difunt a l'Hospital

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C01-07

Resultats 3541 a 3570 de 3672