S'estan mostrant 135 resultats Objecte digital

Expòsits i dides

Partida de baptisme de Joana, Francisca, Teresa

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C03.03-04

Sol.licituds i permisos per contraure matrimoni

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C03.04-02

“Dictamen razonado formado por el Pbro. D.Pablo Tresserras como Capellán encargado por la M.I. Administración del Hospital General, del ramo de expósitos, acerca del método que debería observarse para evitar en lo sucesivo el extravío de las criaturas...”

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C03.05-03

Contracte de treball per les expòsites

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C04-04

“Libre dels infants. De l’any MCCCCXII. 1412”

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-L02

“Libre XXXIII dels Infants lentats e anorrits...” (amb índex)

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-L05

“Libre LIII de les entrades dels infants qui son lantats en lo hospital general de Sancta Creu de Barcelona essent Scriva de Ratio de dit Hospital Pere Mambla notari de Barcelona...”

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-L08

“Llibre estan continuadas las entradas y restitucions de las criaturas fillas del Hospital general de Sta. Creu de Barna... ço es las entradas que san de assentar en lo principi del Llibre specificant lo nom y cognom del minyo y en las restitucions tambe advertira lo noms quila tenie, en la fi en cartas...”

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-L11

“Llibre de Entradas y Axides de Exposits...” “Asi se continuaran las Criaturas que entraran en lo present Hospital de Sta. Creu de Barna. Essent mara de didas Geronima Managuera viuda...” (amb índex).

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-L14

“Llibre d’Exposits...” (amb índex)

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-L17

Comptes de la Causa Pia Vilar dedicada al pagament de les dides dels expòsits

CAT AHSCP 01-G09-II.7-02-C01.01

“Comptes del pagat a les Dides forasteres”

CAT AHSCP 01-G09-II.7-02-C01.04

“Didas et Casa...” Comptes

CAT AHSCP 01-G09-II.7-02-C01.07

“Libre de Pagaments de Dides...”

CAT AHSCP 01-G09-II.7-02-L03

“Llibre de Pagament de Dides...”

CAT AHSCP 01-G09-II.7-02-L06

“Pago de Didas per Exposits entregats...”

CAT AHSCP 01-G09-II.7-02-L09

“Constitucions del Hospital General de Santa Creu de la ciutat de Barcelona per la educació dels Minons Expòsits de edad majar de 7 anys en Junta de la Molt Iltre. Administració...”

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C01.04-02

“Ordinacions, per lo govern del Convent de las Expositas del Hospital General de Santa Creu de Barcelona, fetas en lo any 1802, aumentadas y corretgidas en 1825 y 1827”

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C01.04-05

“Ordinacions per lo govern dels nois exposits del Hospital General de Santa Creu de Barcelona des de la edat de set anys fins que surtan del establiment”

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C01.04-08

Proclama dels Administradors de l’Hospital sol•licitant dides per a criar els nens expòsits

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C01.05-02

Dictament medic referent al Departament de Lactància

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C01.06-02

Expedient fet per raó de vacant del Mestre d’expòsits

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C01.07-02

Josef Antº Montaña i Ferrer. Prevere

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C01.07-05

Francesc Reguant. Prevere

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C01.07-08

“Plan del altar de las Donsellas y gasto de ellas en el menjar...”

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C01.09

“Diario de Barcelona. Nº 363”. Còpia literal de la carta dels Administradors de l’Hospital enviada a l’Alcalde Corregidor de Barcelona referent a l’Acta publicada al suplement de “El Barcelonés”

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C01.10-02

“Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona. Suplemento al nº 4”. Continuació de l’Acta anterior

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C01.10-05

1712-1815

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C02-01

1846-1848

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C03.02-04

Confirmació d’expòsits a l’església de l’Hospital

CAT AHSCP 01-G09-II.7-01-C03.03-01

Resultats 31 a 60 de 135