S'estan mostrant 3672 resultats Objecte digital

El padrino a mogicones; companyia de ball; companyia italiana; Beatrice di Tenda

CAT AHSCP 01-I.6-02-09-37

Los dos peluqueros, el de antaño y el de hogaño

CAT AHSCP 01-I.6-02-09-40

La figlia del deserto

CAT AHSCP 01-I.6-02-09-51

Krettel

CAT AHSCP 01-I.6-02-09-54

La conquista de Madrid

CAT AHSCP 01-I.6-02-09-57

Gran companyia de Mme. Anne Judic

CAT AHSCP 01-I.6-02-09-60

“Referente al Teatro“. Documentació sobre establiment de teatres a Barcelona

CAT AHSCP 01-I.6-02-10-01

Santiago Figueras, empresari del Teatre principal

CAT AHSCP 01-I.6-02-10-04

Llibre de privilegis de l'Hospital

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-L01

“Herència d'una casa a Verdú“

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C01-01-02

Dues cartes dels Administradors de l'Hospital acusant rebut de la carta del Comanador de S. Ramon i exposant diversos casos de successió per mort intestada de clergues al dit Hospital

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C01-01-04

“Pivilegio sucesión enfermos fallecidos sin testamento“

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C01-01-07

Carta de Manuel Torrella, prevere de Terrassa, oferint comprar una peça de terra de Manuel Ubach, mort a l'Hospital

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C01-01-10

Transcripció del privilegi de miserabilitat concedit a l'Hospital en tota causa

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C02.02-02

“Privilegios Reales concedidos a dicho Sto. Hospital General, por los Pleitos y Causas sigue y por los Instrumentos authenticos le convengan“

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C02.02-05

“Decreto en la que la Rl. Auda. ha declarado que el Hospl. General no debe pagar cosa alguna de las causas que sigue, aunque gane las causas“

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C02.02-08

Dictamen sobre la conveniència d'impugnar la declaració de l'Hospital com establiment públic i provincial, pel que representaria en passar a dependre de La Junta Provincial de Beneficència

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C03-07

“Escritura de Testimonio de una orden espedida por el Ministerio de la gobernación á favor del Hospital provincial de Santa Cruz para que pueda nombrar sus empleados“

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C03-10

Escrit de l'Administració Econòmia de la província de Barcelona comunicant la Reial Ordre declarant exempts de desamortització els béns de l'Hospital de la Santa Creu

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C03-13

“Escritura de Protocolización de un expediente para perpétua memoria á instancia de Don Félix Soler y Catalá, como Secretario Contador del Hospital de la Santa Cruz de esta ciudad. Denominacions de l'Hospital”

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C03-16

“Acta de protocolización á requerimiento de D. Pedro Celestino Morlá y Cucurull [declarant l'Hospital de Beneficència Particular]”

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C03-22

“Protocolización a requerimiento de D.P. Celestino Morlá y Cucurull como mandatario de la Iltre. Administración del Hospital de la Santa Cruz de esta Ciudad [sobre l'exempció d'impostos per als béns de l'Hospital]”

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C03-24

Memòria entregada a l’Alcalde sobre la construcció de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C03-27-03

Facultats del Sr. Administrador de torn

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C03-28

Còpies de les sessions sobre l'obertura i la cancel·lació dels comptes al Banc d'Espanya

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C03-29-01

Movimients de comptes de crèdit

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C03-29-04

“Privilegi. Quan per los que moran al Hospl. Genl. sens succeció, en virtut del que lo Hospital Succeheix“

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C01-04

Acta d'Antonio Alsina y Thomás, notari públic, sobre l'herència d'un difunt a l'Hospital

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C01-07

Certificat d'Antonio Bergues de las Casas, intèrpret jurat, amb la traducció del certificat de Francisco Mas de l'existència del privilegi del Rei Alfons confirmant la successió intestada

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C01-10

Nota sobre els fonaments de dret del benefici de pobresa

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C02.01-01

Resultats 3541 a 3570 de 3672