S'estan mostrant 218 resultats Objecte digital

Privilegis Reials, Documents Papals i Documents Particulars

Butlla de confirmació de la fundació de l'Hospital

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C09.2-03

Transcripció del privilegi de successió de l'Hospital als intestats morts sense fills

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C02.02-01

“Successió del Ospl. als intestats mors sens fills“. Transcripció del privilegi

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C01-01-01

“Suceher lo Ospl. als q'en ell moren intestat encara que sian Clergues. Disposició dels Collegataris Ospl. Genl. y Comanador de S. Ramon per a que se vengan los béns del Dr. Felip Vilaseca per aplicar als malals y catius“

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C01-01-03

“Testimonio auténtico del Privilegio, por el cual sucede el Hospital en los bienes de los enfermos que en el mismo mueren sin haber dejado hijos, y sin haber hecho testamento“

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C01-01-06

“Mort intestada d'un malalt distingit“

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C01-01-09

Certificat de Cayetano Simón y Lallera, notari públic, escrivà major del tribunal ordinari i secretari de l'Hospital, de l'existència a l'Arxiu de l'Hospital del recurs presentat pels administradors a la Reial Audiència, així com dos decrets favorables al recurs

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C02.01-03

Carta del baró de Serrahí notificant la declaració que l'Hospital sigui tractat com pobre miserable en qualsevol plet

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C02.01-06

Certificat de Jaume Salvador, arxiver, de la publicació al diari de Brusi [Diario de Barcelona] de la circular del Ministeri de la Governació informant d'una Reial Ordre declarant que els hospitals i altres instituts de beneficència siguin tractats com pobres miserables en qualsevol plet.

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C02.01-09

Certificat del manament del jutge perquè l'Hospital de la Santa Creu i el de Palafolls paguin immediatament les taxes judicials

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C02.01-12

“Copia authentica de quatre Reals Privilegis, concedits al Hospital General de Sta. Creu … per lo Sor. Rey Dn. Joan (1456), lo Sor. Rey Dn. Fernando (1497), lo Sor. Emperador y Rey de España Dn. Carlos 5 (1519) i lo Sor. Rey Dn Felip 2 (1584) … ab los quals se concedeix … lo Privilegi de pobre de solemnitat ...“. Certificat per Cayetano Simón y Lallera, notari públic, escrivà major del tribunal ordinari i secretari de l'Hospital

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C02.02-04

Transcripció del privilegi de miserabilitat concedit a l'Hospital pel Rei Ferran

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C02.02-07

“Boletines oficiales que comprenden la Ley y Reglamento de Beneficencia“

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C03-03

Escrit al Governador de la Província de Barcelona sobre la contractació de personal y el lliure exercici del càrrec de patrons

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C03-06

“Testimonio auténtico de la Real Orden de 15 de Setiembre de 1853 declarando público provincial el Hospital de Santa Cruz“

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C03-09

“Real Orden declarando el Hospital de la Santa Cruz de Barcelona de Beneficencia Particular”

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C03-12

“Desamortización de bienes de Beneficencia Particular. Real Orden de 11 de mayo de 1877, confirmando la de 13 de mayo de 1874”

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C03-15

“Escritura de Acta levantada á instancia de Don Pedro Celestino Morlá y Cucurull. Real Orden de 14 Julio 1897 eximiendo al Hospital de rendir cuentas“

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C03-18

“Testimonio de la Escritura de Fundación del Hospital de la Santa Cruz de Barcelona”

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C03-21

“Resumen de las cantidades invertidas hasta la fecha de 10 de Septiembre de 1925“

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C03-27-02

Esborrany de comptes de “Legados, Limosnas“ i “Cobrado del Ayuntamiento”

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C03-27-05

Carta i informe emès per l'Alcalde de Barcelona, Miguel Mateu Pla, sobre la hospitalització de malalts a la província

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C03-29-07

Comunicacions sobre la concessió d'un avançament reintegrable d'1.000.000,- ptes. amb càrrec al Fons de Protecció Benèfic Social

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C03-29-10

Ofici del Vicepresident de la Junta Provincial de Beneficència al President [sic] de l'Administració de l'Hospital, recordant-los l'obligació de rendir comptes, tot i haver-ne estat declarat exempt

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C03-32

Carta del President de la Diputació a l'Administració de l'Hospital en referència a la col·laboració del delegat de la Diputació, Felip Batlló, en les tasques de l'Hospital

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C03-34-03

Certificació de Felipe Ramón, secretari de l'Administració de l'Hospital, de l'acord pres per a proposar un onveni de col·laboració a la Diputació, i trranscripció d'aquest

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C03-34-06

“Copia auténtica de la escritura de Protocolización de Real Orden, otorgada por Don Pedro de Rosselló y Puig, Secretario de la Iltre. Administración del Hospital de la Santa Cruz, ante el que fué Notario de Barcelona, Don Mariano Barallat, en 31 de diciembre de 1877“

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C03-39

“Hospital de la Santa Cruz y San Pablo. Informe a la Junta de Gobierno (Tomo I). J.A. Moreno Ruiz, Gerente

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C03-42

Dossier realitzat per Alberto Agustí, secretari accidental de la Molt Il·lustre Administració, amb fotocòpies de documents rellevants de la Institució

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C03-45

“Nombramiento y atribuciones de la Iltre. Administración del Hospital de la Santa Cruz (Escritura de fundación)“

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C03-46-01

Resultats 1 a 30 de 218