S'estan mostrant 20 resultats Objecte digital

Successió intestada dels qui moren a l'Hospital

“Successió del Ospl. als intestats mors sens fills“. Transcripció del privilegi

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C01-01-01

“Suceher lo Ospl. als q'en ell moren intestat encara que sian Clergues. Disposició dels Collegataris Ospl. Genl. y Comanador de S. Ramon per a que se vengan los béns del Dr. Felip Vilaseca per aplicar als malals y catius“

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C01-01-03

“Testimonio auténtico del Privilegio, por el cual sucede el Hospital en los bienes de los enfermos que en el mismo mueren sin haber dejado hijos, y sin haber hecho testamento“

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C01-01-06

“Mort intestada d'un malalt distingit“

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C01-01-09

Certificat de Cayetano Simón y Lallera, notari públic, escrivà major del tribunal ordinari i de l'Hospital, de l'existència i vigència del privilegi de successió intestada

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C01-03

Certificat de Francisco Mas y Fontana, notari públic, escrivà secretari de l'Hospital, de l'existència del privilegi de successió intestada del Rei Martí

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C01-06

Certificat d'Ignacio Carner, jutge de 1a instància, de la vigència del privilegi de successió intestada en les herències dels qui moren a l'Hospital sense hereus

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C01-09

Certificat de Cayetano Simón y Lallera, notari públic, escrivà major del tribunal ordinari i de l'Hospital, de l'existència i vigència del privilegi de successió intestada

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C01-01-05

Carta de súplica de l'Administració de l'Hospital perquè es tingui en compte el seu privilegi per a percebre endarreriments en sous o pensions de l'Estat dels malalts sense fills morts intestats

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C01-01-08

“Titols y Documents que justifican com lo Hospital Gral. de Sta. Creu de Barna. succeheix als que moren en ell, sens haver fet testament…“

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C01-02

Certificat de Francisco Mas y Fontana, notari públic, escrivà secretari de l'Hospital, de l'existència del privilegi del Rei Alfons confirmant la successió intestada

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C01-05

“Confirmación y nueva concesión de privilegios hecha por el Sr. Rey D. Felipe a favor del Hospital General de Santa Cruz de Barcelona, con Rl. Cédula...“

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C01-08

Certificat d'Antonio Bergues de las Casas, intèrpret jurat, amb la traducció del certificat de Pere de Rosselló, arxiver-secretari de l'Hospital, de l'existència del privilegi de successió intestada

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C01-11

“Herència d'una casa a Verdú“

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C01-01-02

Dues cartes dels Administradors de l'Hospital acusant rebut de la carta del Comanador de S. Ramon i exposant diversos casos de successió per mort intestada de clergues al dit Hospital

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C01-01-04

“Pivilegio sucesión enfermos fallecidos sin testamento“

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C01-01-07

Carta de Manuel Torrella, prevere de Terrassa, oferint comprar una peça de terra de Manuel Ubach, mort a l'Hospital

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C01-01-10

“Privilegi. Quan per los que moran al Hospl. Genl. sens succeció, en virtut del que lo Hospital Succeheix“

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C01-04

Acta d'Antonio Alsina y Thomás, notari públic, sobre l'herència d'un difunt a l'Hospital

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C01-07

Certificat d'Antonio Bergues de las Casas, intèrpret jurat, amb la traducció del certificat de Francisco Mas de l'existència del privilegi del Rei Alfons confirmant la successió intestada

CAT AHSCP 01-G08-VIII.8-C01-10